МОБИЛНИ
Указания за попълване на документацията за записване на новоприетите студенти.


Кандидат магистърска кампания за учебната 2017/2018 година.


Информация и срокове
Магистърски програми
Места за прием
Годишни такси


ВАЖНО!
На 18 септември 2017 г., до обяд, касата във ФНПП няма да приема такси за кандидатстване за магистърски програми.
Таксите могат да бъдат платени по банков път като вносната бележка трябва да съдържа следната информация:


БНБ – ЦУ
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
Задължено лице (вносител): трите имена на студента, факултет, КСК магистър


График за откриване на учебната 2017/2018 г. със студентите от І курс по специалности в сградата на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ бул. „Шипченски проход“ № 69А
2 октомври 2017 г., 14,30 часа

Предучилищна и начална училищна педагогика – зала 601
Начална училищна педагогика и чужд език – зала 313
Предучилищна педагогика и чужд език – зала 505
Медийна педагогика и художествената комуникация – зала 213
Специална педагогика – зала 230
Логопедия – зала 230
Социална педагогика – зала 403
Изобразително изкуство – зала 301
Графичен дизайн – зала 301
Музика – зала 512
Музикални медийни технологии и тонрежисура - 512
Физическо възпитание и спорт – зала 400


ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – октомври 2017 г.
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”
И ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”График на изпитите за септемврийска изпитна сесия 2017 г.


Поправителната сесия на магистърските програми съвпада с тази на бакалаврите. За допълнителна информация се обръщайте към ръководителите на съответните магистърски програми.


Международна програма за помощник-учители по английски език в ИспанияИЗВЪНРЕДЕН И ЦЕНТРАЛИЗИРАН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ЕРАЗЪМ+ В ПРОГРАМНИ ДЪРЖАВИ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА 2017-2018 ГОДИНАЗаписването на студентите за по горен курс от специалност ПНУП, магистърски програми: „Начална училищна педагогика“ - неспециалисти – 4 семестъра, „ПНУП – след професионален бакалавър“ и „Ранно чуждоезиково обучение“ ще се извършва след платена такса в касата на ФНПП в каб. 236, ет. 2 при г-жа Антоанета Ананиева в периода от 7.09.2017г. до 21.09.2017 г. без 12.09.2017г. от 10ч. до 15ч.ПОКАНА


НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема:
„СМЕСЕНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ – МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИИТЕ“
20 октомври 2017 г.


СЪОБЩЕНИЕ


Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и ЮНЕСКО катедрата „ИКТ в библиотекознанието, образованието и културното наследство“ организират QED'17


ГРАФИК
на инспекторите за обслужване на студентите от ОКС „Магистър“/от всички магистърски програми на ФНПП/ за периода 19.07.2017 до 08.09.2017 г.


19.07.-28.07.2017 г. – инсп.Милка Белева – 603 каб.;
19.07.-28.07.2017 г. – инсп. Анна Стефанова – 401 каб.
19.07.-28.07.2017 г. – инсп. Анна Владимирова – 205 каб.;
19.07.-28.07.2017 г. – инсп. Антоанета Ананиева – 236 каб.
01.08.-25.08.2016 г. – ФНПП е затворен за профилактика на сградата и поради летни отпуски
28.08.-08.09.2017 г. – инсп. Валентина Едуард – 320 каб.;
28.08.-08.09.2017 г. – инсп. Анна Владимирова – 205 каб.;Уважаеми студенти,
уведомяваме ви, че в системата MOODLE има анкета, в която можете да изразите своето мнение за преподавателите, които водят дисциплините, включени в учебния план на съответната специалност.Вижте по-стари съобщенияЗа ФНПП

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

• ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
• НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
• МУЗИКА
• ЛОГОПЕДИЯ
• ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ