ЧЛЕНОВЕ Учебни планове

Катедра "Социална педагогика и социално дело" при Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ "Св. Климент Охридски" приема студенти по специалност социална педагогика. Приетите студенти се обучават в три степени: бакалавър, магистър и доктор.

Кандидатстване и прием:

·                   Балообразуващи оценки при кандидатстване са : оценките от кандидат- студентския изпит по български език или история и оценките по български език и литература и история от дипломата за средно образование.

·                   Условие за класиране в специалността е успешното полагане на изпит по говорни и комуникативни способности (без цифрова оценка).

·                   Необходимите документи за допускане до изпит са: диплома за завършено средно образование с балообразуващите за специалността оценки и кандидат-студентски документи по образец.

Обучение и квалификация:

Социалният педагог придобива необходимите знания и умения за овладяването на общи и конкретни технологии за социална работа и управление на социално- педагогическите заведения, придобива специални умения за извършване на социално-педагогическо консултиране и подпомагане, за професионално развитие на работната сила, за работа с възрастни и стари хора, за работа с лица с девиантно и деликвентно  поведение. Особено внимание се отделя на подготовката на социалните педагози  и като социални работници с оглед дейността им като педагогически съветници, специалисти по училищно, семейно и професионално консултиране, по превантивна дейност, насочена към преодоляване на конфликтни ситуации, отклонения в поведението и взаимоотношенията, противо-обществени прояви и т.н.

Студентите, завършили образователно - квалификационна сте­пен “бакалавър" и "магистър" по социална педагогика ще се реализират като педагогически съветници, консултанти, експерти, социални педагози за работа с възрастни и стари хора, организатори на обучението, квалификацията и преквалификацията, експерти, възпитатели, организатори във всички видове специализирани институции за работа с деца, младежи, възрастни и стари хора в системата на образованието, труда и социалната политика, в държавни и частни институции, в различни неправителствени организации.

Завършилите докторска степен  могат да се занимават с научно изследователска и преподавателска работа.

Специалността Социална педагогика е акредитирана с оценка много добър през 2004 година.