ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2016/2017

 

БАКАЛАВРИ

МАГИСТРИ

Предучилищна и начална училищна педагогика

Редовно обучение

Задочно обучение

Спортни дейности и туризъм

 

Начална училищна педагогика и чужд език

Предучилищна педагогика и чужд език

Специална педагогика

Редовно обучение

Задочно обучение

Социална педагогика - Редовно, Задочно, Държавна практика

Изобразително изкуство

Музика

Логопедия

Педагогика на масовата и художествена комуникация

Физическо възпитание И СПОРТ

 

 
ЛИКВИДАЦИОННИ СЕСИИ
 
НОЕМВРИЙСКА 21.11.2016 г. -30.11.2016 г.