Членове

Учебни планове

ПУПЧЕ    ПНУП

Учебни програми

ПУПЧЕ    ПНУП

I. Образователна цел.

Подготвя квалифицирани педагогически кадри с висше образование за нуждите на предучилищното и началното образование, конкурсни административно-управленски, научни, научно-помощни и експертни длъжности.

II .Специалности, Образователно-квалификационни степени.

В системата на висшето образование реализира обучение в следните специалности и образователно-квалификационни степени.

1. Предучилищна педагогика и чужд език.

А. Бакалавър - редовно обучение – 4 години.

2. Предучилищна и начална училищна педагогика.

А. Бакалавър

-редовно обучение – 4 години.

- задочно обучение – 5 години .

В. Магистър.

- редовно обучение 1 година;

- задочно обучение – една година и половина и две години;

3. “Доктор” - редовна, задочна и свободна докторантура.

III . Професионална реализация:

1. Специалност “Предучилищна педагогика и чужд език” бакалавър.

•  предучилищен педагог и учител в детска градина;

•  учител по чужд език в детско заведение;

•  педагог-психолог в обединено детско заведение;

•  преподавател в центрове за работа с деца и детски школи;

•  конкурсна административно-управленска длъжност;

•  конкурсна научна длъжност;

•  преподавател в езикови центрове и школи;

•  работа в институциите за масова и художествена комуникация.

2 . Специалност: “Предучилищна и начална училищна педагогика”- бакалавър.

•  учител в детска градина;

•  начален учител;

•  учител-възпитател;

•  педагог-психолог в детски градини и начални училища;

•  възпитател в домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст;

•  ръководител и преподавател в центрове за работа с деца в детски и в групи за извънкласна дейност;

•  научна и научно-помощна длъжност;

•  длъжност в детските отдели и институциите за масова и художествена комуникация;

•  консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от предучилищна и начална училищна възраст, в диагностични и прогностични центрове;

•  консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към институции, частни детски градини и училища.

3. Специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика” – магистър.

Завършилите специалността имат възможности за същата професионална реализация, както в образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

Специализацията им е свързана с избраните магистърски програми.