Членове Учебни планове

В катедра "Начална училищна педагогика" работят 15 щатни преподаватели, от които един професор, седем доценти и трима главни асистенти. Докторски дисертации са защитили 10 преподаватели от катедрата. В катедрата работят едни от най-изявените специалисти в областта на началното образование в нашата страна. Доказателство за това е, че почти всички членове на катедрата участват в разработването на учебните програми, учебната документация, учебници, учебни помагала за началното училище по всички учебни предмети.

“Начална училищна педагогика и чужд език” е специалност от педагогическото направление. В нея се подготвят педагози в образователно-квалификационната степен “бакалавър”. Основните образователни цели на специалността са:

  • подготовка на високо квалифицирани педагогически кадри с висше образование за нуждите на началното образование;

  • специализирана  подготовка за осъществяване на чуждоезиково обучение в началните класове;

  • подготовка на висококвалифицирани кадри за педагогическа работа с деца от начална училищна възраст в различни институции (школи, центрове за работа с деца, педагогически стаи и др.);

  • подготовка на висококвалифицирани кадри за различни конкурсни административно-управленски научни и научно-помощни длъжности.

Предучилищна и начална училищна педагогика е специалност от педагогическото направление. В нея се подготвят педагози в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър”.

Основните образователни цели на специалността са:

  • подготовка на високо квалифицирани педагогически кадри с висше образование за нуждите на предучилищното началното образование;

  • подготовка на висококвалифицирани кадри специализирана подготовка, за педагогическа работа с деца от предучилищна  и начална училищна възраст в различни институции (школи, центрове за работа с деца, педагогически стаи, домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст и др.);

  • подготовка на висококвалифицирани кадри за различни конкурсни административно-управленски научни и научно-помощни длъжности и експертни длъжности.

Обучението включва 4-годишен курс на обучение в образователно-квалификационната степен “бакалавър” чрез редовна форма на обучение (4 години), задочна форма на обучение (5 години и 2 години), а в образователно-квалификационната степен “магистър”  чрез редовна форма на обучение (1 година) и задочна форма на обучение (1,5 и 2 години).