ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Документи за кандидатстване за образователно-квалификационна степен “магистър”

във Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“

 за уч. 2018/2019 г. ще се приемат, както следва:

от 28.8.2018 г. до 28.9.2018 г. вкл. за места срещу заплащане с прием по документи.

Документите се подават в деканата -  стая 201, за чуждестранни граждани – стая 320

в работните дни от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.

 

Общи условия за кандидатстване:

За уч. 2018/2019 г. ФНПП приема кандидати за ОКС „магистър“ само за обучение срещу заплащане по бал от дипломата /среден успех от семестриалните + среден успех от държавните изпити/ - не по-нисък от 7,00.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.     Молба по образец /получава се в Деканата или се разпечатва от сайта на СУ/.

2.     Диплома оригинал, издадена от легитимно висше училище и ксерокопие на дипломата. Оригиналът се връща след сверка. При липса на издадена диплома – академична справка оригинал /или нотариално заверено копие/  за завършилите други висши училища с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация, а за завършилите Софийския университет – уверение, заверено от сектор „Студенти“ на съответния факултет, с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация или заверено копие от приложението към дипломата.

3.     Диплома за средно образование и копие. Оригиналът се връща след сверка.

4.     Лична карта.

5.     За завършилите висшето си образование в чужбина документ за признато образование от Софийския университет или удостоверение от НАЦИД /ако има издадено до септември 2011 г./, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна.

6.     Квитанция за внесена такса по 30 лв. в касата на ФНПП /стая 221/.

 

Балообразуване:

Класирането на кандидатите за места срещу заплащане става по бал, образуван от средния успех от семестриалните + средния успех от държавните изпити.

Максимален бал – 12.

 

Събеседване по английски език /за магистърски програми с обучение на английски език/ - 28.09.2018 г., 10,00 ч., каб. 501

 

Класиране за места срещу заплащане – 8.10.2018 г., което се обявява на сайта на Софийския университет, записване от 9 до 11.10.2018 г. във ФНПП.

 

Повече информация за магистърските програми, както и класирането на кандидатите - на сайта на ФНПП – www.fnpp.uni-sofia.bg