ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ С ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ЗА УЧ. 2016/2017 Г. /САМО ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ, КОИТО СА ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ В НЕОБХОДИМИТЕ СРОКОВЕ/

І класиране за места с държавна субсидия – 26.9.2016 г., записване на 27 и 28.9.2016 г.
ІІ класиране за места срещу заплащане – 7.10.2016 г., - записване от 10 до 14.10.2016 г. само в работните дни.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Комплект документи за записване – студентска книжка и именник.
2. 3 актуални снимки.
3. Внесена семестриална такса за обучение /внася се в касата на факултета – стая 221/.
4. Диплома за средно образование оригинал и копие, като оригиналът се връща след сверка. Копието на дипломата за бакалавърска степен е представено при кандидатстването.

ПРОЦЕДУРА:
5. Студентската книжка и именникът се попълват и се залепват снимки.
6. Внася се семестриалната такса в касата на факултета – стая 221/, като се представя попълнената студентска книжка за поставяне на печат.
7. Попълва се формуляр с данни за системата за студентска информация СУСИ, който се получава от съответния инспектор.
8. Попълва се формуляр на договор за обучение срещу заплащане /само за класираните за обучение срещу заплащане/, който се получава от съответния инспектор студенти.
9. Записването се извършва по магистърски програми, както следва:

1. Инспектор Анна Стефанова – каб. 401
Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика
Магистърски програми:
Предучилищна и начална училищна педагогика /след проф.бакалавър/ - задочно обучение, 5 сем. – 1 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика /след проф.бакалавър/ - задочно обучение, 5 сем. – 3 курс
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове, задочно обучение, 3 сем. – 2 курс
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове, задочно обучение, 3 сем. – 1 курс
Начална училищна педагогика – задочно обучение – 4 сем. – 1 курс
Начална училищна педагогика – задочно обучение – 4 сем. – 2 курс
Образователни технологии за развитие на ключови компетентности – редовно обучение – 2 сем. – 1 курс

2. Инспектор Милка Белева – каб. 603
Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика
Магистърски програми:
Педагогика на масовата и художествена комуникация, задочно обучение, 3 сем. – 2 курс
Педагогика на масовата и художествена комуникация, задочно обучение, 3 сем. – 1 курс
Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения, задочно обучение, 3 сем. – 2 курс
Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения, задочно обучение, 3 сем. – 1 курс
Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/, задочно обучение, 4 сем. - 1 курс
Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/, задочно обучение, 4 сем. - 2 курс
Предучилищна педагогика /за завършили специалности с учителска правоспособност/ - 2 сем. – задочно обучение – 1 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика /след проф.бакалавър/, задочно обучение, 5 сем. - 2 курс


Специалност Изобразително изкуство
Магистърски програми:
Рекламен дизайн и педагогика - редовно обучение – 2 сем. – 1 курс
Рекламен дизайн и педагогика /за завършили други професионални направления/ - редовно обучение – 3 сем. – 1 курс
Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство – редовно обучение, 2 сем. - 1 курс

Специалност Графичен дизайн
Магистърска програма Графичен дизайн – редовно обучение – 2 семестъра.

Специалност Музика
Магистърски програми:
Музикална педагогика – редовно обучение, 2 сем. - 1 курс
Музикални мултимедийни технологии, задочно обучение, специалисти, 2 сем. - 1 курс
Музикални мултимедийни технологии /завършили други специалности/, задочно обучение, 3 сем. - 1 курс
Музикални компютърни технологии и тонрежисура – редовно обучение – 2 сем. – 1 курс


3. Инспектор Анна Владимирова – каб. 205
Специалност Логопедия
Магистърски програми:
Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието, редовно обучение, 3 сем. – 1 курс
Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието, редовно обучение, 3 сем. – 2 курс
Логопедия, редовно обучение, 4 сем. – 1 курс
Логопедия, редовно обучение, 4 сем. – 2 курс
Логопедия, задочно обучение, 4 сем. - 1 курс
Логопедия, задочно обучение, 4 сем. - 2 курс

Специалност Специална педагогика
Магистърски програми
Педагогика на зрително затруднени, задочно обучение, 3 сем. - 1 курс
Ерготерапия на деца и възрастни с нарушения, редовно обучение,2 сем. 1 курс
Ерготерапия на деца и възрастни с нарушения, редовно обучение,2 сем. 2 курс
Ерготерапия на деца и възрастни с нарушения, задочно обучение, 3 сем. 1 курс
Ерготерапия на деца и възрастни с нарушения, задочно обучение, 3 сем. 2 курс
Специална педагогика, редовно обучение, 2 сем. - 1 курс
Специална педагогика, задочно обучение, 4 сем. - 1 курс
Специална педагогика, задочно обучение, 4 сем. - 2 курс
Слухово-речева рехабилитация, задочно обучение, 3 сем. - 1 курс

4. Инспектор Антоанета Ананиева – каб. 236
Специалност Социална педагогика
Магистърски програми:
Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства, редовно обучение, 2 сем. - 1 курс
Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства, задочно обучение, 3 сем. - 1 курс
Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства, задочно обучение, 3 сем. - 2 курс
Мениджмънт на социално-педагогическите дейности, задочно обучение, 3 сем. – 1 курс
Мениджмънт на социално-педагогическите дейности, задочно обучение, 3 сем. – 2 курс
Мениджмънт на социално-педагогическите дейности, редовно обучение, 2 сем. - 1 курс
Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители, задочно обучение, 3 сем. – 1 курс
Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители, задочно обучение, 3 сем. – 2 курс

Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика
Магистърска програма:
Начална училищна педагогика (за завършили специалности с учителска правоспособност) – задочно обучение – 2 семестъра - 1 курс

5. Инспектор Едуард – каб. 320
Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика
Магистърска програма Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/
Специалност Специална педагогика
Магистърска програма Специална педагогика /на английски език/

и всички чуждестранни студенти от магистърските програми.