ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА


СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Магистърски програми:
 • Предучилищна и начална училищна педагогика (след професионален бакалавър) – 5 семестъра, з.о., срещу заплащане
 • Ранно чуждоезиково обучение в началните класове – 3семестъра, з.о. д.п и срещу заплащане
 • Начална училищна педагогика (за завършили други специалности) – 4 семестъра, з.о., срещу заплащане
 • Начална училищна педагогика /за завършили специалности с учителска правоспособност/ - 2 семестъра, з.о., срещу заплащане
 • Педагогика на масовата и художествена комуникация – 3 семестъра, з.о., д.п. и срещу заплащане
 • Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения – 3 семестъра, з.о., д.п. и срещу заплащане
 • Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/ -4 семестъра, з.о., срещу заплащане
 • Предучилищна педагогика /за завършили специалности с учителска правоспособност/ - 2 семестъра, з.о., срещу заплащане
 • Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/ – 2 семестъра, р.о., срещу заплащане

СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Магистърскa програмa:
 • Спортни дейности и туризъм /за завършили специалности с учителска правоспособност/ - 2 семестъра, р.о. и з.о., срещу заплащанеСПЕЦИАЛНОСТ ЛОГОПЕДИЯ

Магистърски програми:
 • Логопедия /за българи, завършили други специалности/ – 4 семестъра, р.о., з.о., срещу заплащане
 • Логопедия /за чужденци, завършили други специалности/ - 4семестъра, р.о., срещу заплащане
 • Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието /за бакалаври по логопедия/ – 3 семестъра, р.о., д.п. и срещу заплащане


СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Магистърски програми:
 • Специална педагогика /за завършили други педагогически специалности/ –  3 семестъра, р.о, срещу заплащане
 • Специална педагогика /за завършили други педагогически специалности – на английски език/ - 3 семестъра, р.о., срещу заплащане
 • Специална педагогика /за завършили други специалности/ - 4 семестъра, з.о., срещу заплащане
 • Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения – 3 семестъра, р.о. срещу заплащане
 • Педагогика на зрително затруднени /за завършили други специалности с педагогическа правоспособност/ – 3 семестъра, з.о. срещу заплащане
 • Слухово-речева рехабилитация - 4 семестъра, з.о., срещу заплащане


СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Магистърски програми:
 • Мениджмънт на социално-педагогическите дейности – р.о., з.о., д.п. и срещу заплащане
 • Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства –р.о., з.о., д.п. и срещу заплащане
 • Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители – з.о., д.п. и срещу заплащане


СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКА

Магистърски програми:
 • Музикална педагогика –2 семестъра, р.о., д.п. и срещу заплащане
 • Музикални мултимедийни технологии – 2 семестъра, р.о., д.п. и срещу заплащане
 • Музикални мултимедийни технологии /за завършили други специалности/ – 3 семестъра, з.о.,  срещу заплащане

СПЕЦИАЛНОСТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Магистърски програми:
 • Рекламен дизайн и педагогика – 2 семестъра, р.о., д.п. и срещу заплащане
 • Рекламен дизайн и педагогика /за завършили други професионални направления/ – 3 семестъра, р.о., срещу заплащане
 • Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство – 2 семестъра, р.о., д.п. и срещу заплащане
 • Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство – 3 семестъра, р.о., срещу заплащане


СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Магистърска програма:
 • Графичен дизайн – 2 семестъра, р.о.,  срещу заплащане