ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

 

№ по ред

 

Области на висшето образование, професионални направления и специалности

Образователно-квалификационна степен

Магистър след бакалавър

с държавна субсидия

Магистър след бакалавър

срещу заплащане

Редовно

Задочно

Редовно

Задочно

 

І. Педагогически науки

 

 

 

 

 

1.2. Педагогика

 

 

 

 

1.        

Предучилищна и начална училищна педагогика

 

5

 

 

 

300

2.        

Социална педагогика

5

5

50

50

3.        

Специална педагогика

 

5

150

50

4.        

Логопедия

5

 

150

50

 

1.3. Педагогика на обучението по …

 

 

 

 

5.        

Музика

5

 

50

50

6.        

Изобразително изкуство

5

 

50

 

7.        

Физическо възпитание и спорт

 

 

50

50

  8.2. Изобразително изкуство        
8. Графичен дизайн     10