ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Документи за кандидатстване за образователно-квалификационна степен “магистър” във Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ за уч. 2016/2017 г. ще се приемат, както следва:
от 29.8.2016 г. до 9.9.2016 г. вкл. за места с държавна субсидия и срещу заплащане,
от 12.9.2016 г. до 21.9.2016 г. вкл. само за места срещу заплащане с прием по документи.

Документите се подават в деканата -  стая 201, за чуждестранни граждани – стая 320 в работните дни от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.
Допълнителен прием на молби от кандидати за обучение срещу заплащане, след провеждане на държавната изпитна сесия във факултета  – 12 и 13.10.2016 г.

Общи условия за кандидатстване:
Бал от дипломата /среден успех от семестриалните + среден успех от държавните изпити/ - не по-нисък от 7,00. Кандидатите за места с държавна субсидия задължително се явяват на събеседване, а класирането на кандидатите за обучение срещу заплащане става само по бал от дипломата.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1.    Молба по образец /получава се в Деканата или се разпечатва от сайта на СУ/.
2.    Диплома оригинал, издадена от легитимно висше училище и ксерокопие на дипломата. Оригиналът се връща след сверка. При липса на издадена диплома – академична справка – оригинал /или нотариално заверено копие/  за завършилите други висши училища, а за завършилите Софийския университет – копие на приложение към дипломата, заверено с подпис и печат от отдел “Студенти” на съответния факултет.
3.    Лична карта.
4.    За завършилите висшето си образование в чужбина документ за признато образование от Софийския университет или удостоверение от НАЦИД /ако има издадено до септември 2011 г./, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна.
5.    Квитанция за внесена такса по 30 лв. в касата на ФНПП /стая 221/ за всеки изпит за места с държавна субсидия. Такса от 30 лв. се внася и за кандидатстване по документи.

Балообразуване:
Класирането на кандидатите за места с държавна субсидия става по бал, който се образува от средния успех от оценката за среден успех от семестриалните изпити и оценката за среден успех от държавните изпити от дипломата + оценката от събеседването,
а за места срещу заплащане среден успех от семестриалните + среден успех от държавните изпити.
Максимален бал – 12.

Събеседване с кандидатите за места с държавна субсидия13.9.2016 г., 9,00 ч. във ФНПП, както следва:
Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“:
Магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началното училище“ – каб. 414.
Магистърски програми: „Педагогика на масовата и художествената комуникация“ и „Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения“ – каб. 513.
Специалност „Специална педагогика“ – зала 309.
Специалност „Логопедия“ – зала 403.
Специалност „Социална педагогика“ – каб. 232.
Специалност „Изобразително изкуство“ – каб. 603.
Специалност „Музика“ – каб. 222.

Събеседване по английски език /за магистърски програми с обучение на английски език/ -
14.10.2016 г., 9,00 ч., каб. 501

І класиране за места с държавна субсидия – 26.9.2016 г., записване на 27 и 28.9.2016 г.
ІІ класиране за места срещу заплащане – 7.10.2016 г., записване от 10 до 14.10.2016 г. само в работните дни.

Повече информация за магистърските програми, както и класирането на кандидатите за места с държавна субсидия и срещу заплащане, на сайта на ФНПП – fnpp.uni-sofia.bg