СПЕЦИАЛНОСТ ЛОГОПЕДИЯ

    Логопедия

    Логопедия Комуникативни нарушения на развитието

 

Логопедията е параклинична специалност, която дава професионална подготовка за работа с лица с комуникативни нарушения. Логопедът е специалист по нарушенията на комуникацията, занимаващ се с профилактика, диагностика и терапия на езикова и говорна патология. Той работи в тясно сътрудничество с медици, педагози, психолози и извърша терапевтично-корекционна дейност.

 

 

  Магистърска програма: Логопедия

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна платена

 

Ръководител: доц. д-р Цветанка Ценова; доц. д-р Нели Василева

e-mail: cenova_cc@abv.bg

тел.: 9706 227

 

Магистърската програма по Логопедия е предназначена за бакалаври по сродни на логопедията  специалности педагогически и медицински специалисти, рехабилитатори, социални работници и психолози, други специалисти по хуманитарни науки.

Завършилите магистърска степен по Логопедия придобиват знания и практически умения за работа с деца и възрастни с всички форми на речева патология: гласови нарушения, артикулационни  и биомеханични нарушения, вкл. при вродени цепки на устните и небцето, нарушения на речевата плавност (заекване, запъване и др.), неврологични езикови и говорни нарушения при деца и възрастни (специфични езикови нарушения, афазия, дисфагия, дизартрия на развитието и придобита), речеви нарушения при психична девиантност (аутизъм, шизофрения и др.), интелектуална и сензорна недостатъчност (умствена изостаналост, нарушения на слуха и зрението и др.).

Тъй като с тази програма студентите получават нова специалност и професия, обучението им представлява проекция на обучението на бакалаврите по логопедия. Компетенциите им, съответно, са сходни с тези на бакалаврите по логопедия. Чрез магистърска програма студентите получават една допълнителна компетентност знания и умения за научно-изследователска работа.

Логопедът-магистър може да извършва научни изследвания за придобиване на докторска образователно-научна степен, да работи на самостоятелна практика и към институции от различни сфери: образователна, медицинска, социална, а именно специални училища и детски градини, вкл. логопедични детски градини, общообразователни (масови) училища и детски градини, ресурсни центрове за деца със специални образователни потребности, болници, психодиспансери, рехабилитационни центрове за възрастни,  центрове за деца с речеви нарушения, рехабилитационни центрове за деца с двигателни, интелектуални, сензорни нарушения, домове за социални грижи, други.

 

 

 

Магистърска програма: Логопедия

 

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна платена

 

Ръководител: доц. д-р Цветанка Ценова; доц. д-р Нели Василева

e-mail: cenova_cc@abv.bg

тел.: 9706 227

 

Магистърската програма по Логопедия е предназначена за бакалаври по сродни на логопедията  специалности педагогически и медицински специалисти, рехабилитатори, социални работници и психолози, други специалисти по хуманитарни науки.

Завършилите магистърска степен по Логопедия придобиват знания и практически умения за работа с деца и възрастни с всички форми на речева патология: гласови нарушения, артикулационни  и биомеханични нарушения, вкл. при вродени цепки на устните и небцето, нарушения на речевата плавност (заекване, запъване и др.), неврологични езикови и говорни нарушения при деца и възрастни (специфични езикови нарушения, афазия, дисфагия, дизартрия на развитието и придобита), речеви нарушения при психична девиантност (аутизъм, шизофрения и др.), интелектуална и сензорна недостатъчност (умствена изостаналост, нарушения на слуха и зрението и др.).

Тъй като с тази програма студентите получават нова специалност и професия, обучението им представлява проекция на обучението на бакалаврите по логопедия. Компетенциите им, съответно, са сходни с тези на бакалаврите по логопедия. Чрез магистърска програма студентите получават една допълнителна компетентност знания и умения за научно-изследователска работа.

Логопедът-магистър може да извършва научни изследвания за придобиване на докторска образователно-научна степен, да работи на самостоятелна практика и към институции от различни сфери: образователна, медицинска, социална, а именно - специални училища и детски градини, вкл. логопедични детски градини, общообразователни (масови) училища и детски градини, ресурсни центрове за деца със специални образователни потребности, болници, психодиспансери, рехабилитационни центрове за възрастни,  центрове за деца с речеви нарушения, рехабилитационни центрове за деца с двигателни, интелектуални, сензорни нарушения, домове за социални грижи, други.

 

Магистърска програма:    Логопедия Комуникативни нарушения на развитието

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: задочна (държавна поръчка и платено обучение)

 

Ръководител: доц. д-р Цветанка Ценова; доц. д-р Нели Василева

e-mail: vasnel@abv.bg

 тел.: 9706 227

 

Магистърската програма по Комуникативни нарушения на развитието е предназначена за бакалаври по логопедия. Завършилите магистърска степен по тази програма могат да работят с деца и възрастни с всички форми на речева патология. Знанията и уменията им за работа с комуникативните нарушения при децата са особено задълбочени. Допълнителните им компетенции, получени с магистърската степен, се простират в следните области: експертна диагностика и терапия на комуникативните нарушения на развитието; експертна работа в логопедичен екип по идентификацията и оценката на тези нарушения; експертна консултантска дейност, свързана с детската езикова и говорна патология; експертна работа по ранна превенция на детските комуникативни нарушения; собствена научно-практическа дейност; ръководна научно-практическа дейност с логопеди-бакалаври; управление на логопедични заведения.

Логопедът-магистър може да извършва научни изследвания за придобиване на докторска образователно-научна степен, да работи на самостоятелна практика и към институции от различни социални сфери: специални училища и детски градини, общообразователни (масови) училища и детски градини, ресурсни центрове за деца със специални образователни потребности, болници, психодиспансери, рехабилитационни центрове за възрастни, центрове за деца с речеви нарушения, рехабилитационни центрове за деца с двигателни, интелектуални, сензорни нарушения, домове за социални грижи.

 

Магистърска програма:    Логопедия Комуникативни нарушения на развитието

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и платено обучение)

 

Ръководител: доц. д-р Цветанка Ценова; доц. д-р Нели Василева

e-mail: vasnel@abv.bg

 тел.: 9706 227

 

Магистърската програма по Комуникативни нарушения на развитието е предназначена за бакалаври по Логопедия. Завършилите магистърска степен по тази програма могат да работят с деца и възрастни с всички форми на речева патология. Знанията и уменията им за работа с комуникативните нарушения при децата са особено задълбочени. Допълнителните им компетенции, получени с магистърската степен, се простират в следните области: експертна диагностика и терапия на комуникативните нарушения на развитието; експертна работа в логопедичен екип по идентификацията и оценката на тези нарушения; експертна консултантска дейност, свързана с детската езикова и говорна патология; експертна работа по ранна превенция на детските комуникативни нарушения; собствена научно-практическа дейност; ръководна научно-практическа дейност с логопеди-бакалаври; управление на логопедични заведения.

Логопедът-магистър може да извършва научни изследвания за придобиване на докторска образователно-научна степен, да работи на самостоятелна практика и към институции от различни социални сфери: специални училища и детски градини, общообразователни (масови) училища и детски градини, ресурсни центрове за деца със специални образователни потребности, болници, психодиспансери, рехабилитационни центрове за възрастни, центрове за деца с речеви нарушения, рехабилитационни центрове за деца с двигателни, интелектуални, сензорни нарушения, домове за социални грижи.

 

Магистърски програми Обява

Такси