КОНСПЕКТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

БАКАЛАВРИ   МАГИСТРИ

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И  ЧУЖД ЕЗИК

Предучилищна и начална училищна педагогика

ЛОГОПЕДИЯ

Предучилищна педагогика и чужд език

Специална педагогика, редовно и задочно  обучение

Социална педагогика редовно и задочно обучение
Физическо възпитание и спорт

Музика

 

Предучилищна и начална училищна педагогика (след професионален бакалавър)”

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА” (ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ)

Начална училищна педагогика (за завършили специалности с учителска правоспособност)

Предучилищна педагогика-(за завършили други специалности)

Предучилищна педагогика (за специалности с учителска правоспособност)

Музикални и мултимедийни технологии

ЛОГОПЕДИЯ (редовно и задочно обучение)

Специална педагогика - задочно

Педагогика на зрително затруднени - задочно, наспециалисти

Спортни дейности и туризъм