Катедра „Изобразително изкуство” е в състава на
Факултета по начална и предучилищна педагогика
към СУ „Св. Климент Охридски”. Катедрата приема
студенти по специалността „Изобразително
изкуство”. Тя се осъществява в три степени:
бакалавър, магистър и доктор.
Учебната програма обхваща учебни дисциплини в най-
широк спектър на визуалните изкуства – рисуване
и композиция, живопис и цветознание, скулптура и
художествени конструкции, графика и технологии,
декоративно-приложни изкуства и комбинаторика,
графичен дизайн и визуална комуникация,
неконвенционални изкуства, анатомия, перспектива,
история и теория на изкуството, методика и
педагогика. Отделено е място на компютърната
грамотност и на многообразието от извънкласни
форми на преподаване на изобразително изкуство.
Философията на специалността „Изобразително
изкуство” е фокусирана върху хармоничното
пропорционално съжителство на трите основни
аспекта на обучение – художествено-практически,
историко-теоретичен и педагогико-методически. Тя
избягва тясното профилиране, като същевременно
се стреми да осигури фундаментални познания
на студентите, да формира у тях професионално
отношение към изкуството и висока
изобразителна култура.
ФНПП и катедра „Изобразително изкуство” подготвя
нова специалност „Графичен дизайн“. Тя ще предлага
професионално разглеждане на проблематиката,
свързана с изобразителните техники и технологии
на визуално-комуникационите системи, каквито са
печатните издания, плаката, рекламата, опаковката,
шрифта, илюстрацията, уебдизайна и др.

Download_Art_program

1574 София,
бул.Шипченски проход № 69А,
тел. 872 08 93
факс 872 23 21
www.fnpp.uni-sofia.bg