Документи за попълване от преподавателите
необходими за атестирането им

­ ПРАВИЛНИК за атестиране на преподавателите от ФНПП

­ КРИТЕРИИ за атестиране на преподавателите от ФНПП

­ Атестационен лист