Добре дошли в сайта на ФНПП. В нашата онлайн галерия можете да разгледате снимковия ни архив.


Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че на 9 декември 2015 г. в аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски” ще се проведе тържествен Факултетен съвет за връчване дипломите на завършилите студенти бакалавърска степен във Факултета по начална и предучилищна педагогика – випуск 2015.
Поканваме Ви да се явите в 9,00 ч. в ректората - фоайето пред аулата, за получаване на тога и полагане на подпис за дипломата.


Факултетен съвет на ФНПП – мандат 2015-2019 г.


Нови курсове за следдипломна квалификация във Факултета по начална и предучилищна педагогика:
1. Методика на обучението на деца и ученици по безопасност на движението по пътищата
2. Периодично обучение. Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП


Юбилеен концерт 30 години ФНПП и 20 години специалност Музика


Организиран от Асоциацията на завършилите Токайския университет в България и катедра "Музика" към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ "Св. Климент Охридски"
с участието на преподаватели и студенти от специалност Музика и детски хор на БНРВижте по-стари съобщения

За ФНПП

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

• ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
• НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
• МУЗИКА
• ЛОГОПЕДИЯ
• ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ