Добре дошли в сайта на ФНПП. В нашата онлайн галерия можете да разгледате снимковия ни архив.


Седмо международно триенале на графиката - 2014

Трето класиране за магистърски програми за учебната 2014/2015 година
Срокът за записване е от 23.10.2014г. до 29.10.2014г. включително.

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ВЪВ ФНПП!

Информираме ви, че съгласно заповед N РД 19-405/11.07.2014 г. на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски", срокът за заплащането на таксите за обучение и записването за следващ семестър за студентите редовно и задочно обучение, бакалавърска и магистърска степен е 10 октомври 2014 г.
Незаписалите се студенти ще бъдат отстранявани съгласно Правилника за устройството и дейността на Софийския Университет.

За ФНПП

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

• ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
• НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
• МУЗИКА
• ЛОГОПЕДИЯ
• ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ