Начало

За факултета

Факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) е приемник на Факултета по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) и Факултета за подготовка на детски и начални учители (ФПДНУ). Създаден е през 1983г. като самостоятелно звено в структурата на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Основаването на факултета е важен акт, който дава възможност за подготовка на предучилищни и начални училищни педагози с висше образование.

Първият випуск студенти е приет през академичната 1984/85 година в специалностите „Начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика“ и „Дефектология“. Основите на научноизследователската и преподавателската дейност във факултета са положени от значими личности като проф. д-р Жечо Атанасов, проф. д-р Елка Петрова и проф. дмн Стефан Мутафов, които са и първите ръководители на катедри. Първият декан на ФНПП е доц. Павел Драганов (1983-1986), а следващите – проф. д-р Стойка Здравкова (1986-1989), проф. д-р Георги Ангушев (1989-1993), проф. д-р Георги Бижков (1993-2003), проф. дн Божидар Ангелов (2003-2011; 2015-2019), проф. д-р Димитър Гюров (2011-2015), проф. дпн Милен Замфиров (от 2019 до момента).

През годините, в отговор на динамично променящите се изисквания пред образователната система и условията на пазара на труда, диапазонът на провежданото обучение се разширява, разкриват се нови специалности. Разнообразието от професионални квалификации, с които се дипломират възпитаниците на факултета, налага това да бъде адекватно отразено в названието на звеното и през 2018 г. с постановление на Министерския съвет на Република България Факултетът по начална и предучилищна педагогика се преобразува във Факултет по науки за образованието и изкуствата. Като приемник на ФНПП, ФНОИ продължава и развива традициите в обучението на педагогически кадри и тяхното професионално и научно израстване. Факултетът осъществява активно международно сътрудничество с различни европейски и световни университети и научно-изследователски институти.

Към 2023 г. в структурата на факултета се включват седем катедри –  „Предучилищна и медийна педагогика“, „Начална училищна педагогика“, „Специална педагогика“, „Логопедия“, „Социална педагогика и социално дело“, „Визуални изкуства“ и „Музика и мултимедийни технологии“, в които се обучават близо 3000 студенти, над 90 докторанти и 1200 курсисти в СДК, в четири професионални направления – „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Изобразително изкуство“ и „Музикално и танцово изкуство“ в общо 12 бакалавърски специалности: Предучилищна педагогика и чужд език, Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Медийна педагогика и художествена комуникация, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия, Физическо възпитание и спорт, Изобразително изкуство, Графичен дизайн, Музика, Музикални медийни технологии и тонрежисура. Действащите магистърски програми са повече от 40, а докторските – 17. Във ФНОИ се обучават 240 чуждестранни студенти и докторанти.

В своята мисия, ФНОИ се очертава като лидер в подготовката на педагози в предлаганите направления като залага на качеството на обучението и квалификацията на учители и други специалисти, на навременното и адекватно реагиране на предизвикателствата и промените в образованието, както и на тенденциите и перспективите в педагогическите науки и изкуствата.
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България и имат програмна акредитация:

Предучилищна педагогика и чужд език.
Предучилищна и начална училищна педагогика
Медийна педагогика и художествена комуникация
Media Pedagogy and Artistic Communication
Начална училищна педагогика и чужд език
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Физическо възпитание и спорт
Изобразително изкуство
Графичен дизайн
Музика
Музикални медийни технологии и тонрежисура