Указания за попълване на документацията за записване на новоприетите студенти.


Кандидат магистърска кампания за учебната 2016/2017 година.


Информация и срокове
Магистърски програми
Места за прием
Годишни таксиСЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с летните отпуски администрацията на Факултета по начална и предучилищна педагогика няма да приема и в сградата няма да се допускат външни лица от 30.7.2016 г. до 21.8.2016 г.


ГРАФИК


за заплащане на таксите и записване на зимен семестър на уч.2016/2017 г. – за ОКС „Магистър“


Задочно обучение – всички магистърски програми 07.09.2016 г. - 30.09.2016 г.
Редовно обучение – всички магистърски програми 01.10.2016 г. - 15.10.2016 г.


ГРАФИК


на инспекторите за обслужване на студентите от ОКС „Магистър“/от всички магистърски програми на ФНПП/ за периода 07.07.2015 до 02.09.2016 г.


07.07.-29.07.2016 г. – инсп.Милка Белева – 603 каб.;
07.07.-22.07.2016 г. – инсп. Марина Бонева – 401 каб.
07.07.-22.07.2016 г. – инсп. Анна Владимирова – 205 каб.;
18.07.-29.07.2016 г. – инсп. Антоанета Ананиева – 236 каб.
07.07.-15.07.2016 г. - инсп. Валентина Едуард – 320 каб.;
30.07.-21.08.2016 г. – ФНПП е затворен
22.08.-02.09.2016 г. – инсп. Валентина Едуард – 320 каб.;
22.08.-02.09.2016 г. – инсп. Анна Владимирова – 205 каб.;


ГРАФИК


за записване на във II, III и IV курс за уч.2016/2017 г. – за ОКС „Бакалавър“


инспектор Албена Димитрова НУПЧЕ - 19.09.2016 г.
ПНУП (р.о) - 20.09.2016 г.
ПНУП (з.о) - по време на очните занятия
ЛОГОПЕДИЯ - 21.09.2016 г.
инспектор Ася Йорданова СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (р.о) - 28.09.2016 г.
СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (з.о) - по време на очните занятия
ПМХК - 29.09.2015 г.
СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (р.о) - 26.09.2016 г.
ПУПЧЕ - 27.09.2016 г.
инспектор Весела Манолова МУЗИКА - 26.09.2016 г.
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - 27.09.2016 г.
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ - 28.09.2016 г.
СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (з.о) - по време на очните занятия
инспектор Валентина Едуард всички чуждестранни студенти - 01.10.2016 - 10.10.2016


Моля, при записването носете попълнени всички уверения, които ще Ви трябват!


Вижте по-стари съобщения

За ФНПП

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

• ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
• НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
• МУЗИКА
• ЛОГОПЕДИЯ
• ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ