Указания за попълване на документацията за записване на новоприетите студенти.    Очните занятия за летен семестър на I курс, задочно обучение на специалностите ПМХК и Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения, ще започнат от 11 май 2016 г.м 10.00 часа.Празничен фолклорен концерт
на студентите от специалност Музика


18 май 2016г, 18.30 часа, Аула на СУ

ЗАПОВЯДАЙТЕ!ПЕДАГОГИКА НА МЕДИЙНАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА КОМУНИКАЦИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“
ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“


PEDAGOGY OF MEDIA AND ARTISTIC COMMUNICATION IN ENGLISH LANGUAGE
AT SOFIA UNIVERSITY ‘ST. KLIMENT OHRIDSKI’,
DEPARTMENT OF PRESCHOOL AND MEDIA PEDAGOGY, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL PEDAGOGYИнициативи във филиална библиотека "Начална и предучилищна педагогика"

Награждаване от инициативата "Читател на годината - 2015", 29 март 2016 г., 13.00 часа във филиална библиотека "Начална и предучилищна педагогика"

Откриване на изложба "Книгата като медия", 29 март 2016 г., 13.00 часа във филиална библиотека "Начална и предучилищна педагогика"


КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2016/2017 ГОДИНА


Центърът за безопасен интернет съвместно с Факултета по начална и предучилищна педагогика обявяват конкурс за учители и студенти за добра практика за развиване на медийната и дигиталната грамотност сред децата в предучилищна възраст и начален етап (до 4 клас).


Разписи на занятията през летен семестър на учебната 2015-2016 г. за ОКС Бакалавър, редовно обучениеЧетвърти студентски научен форум
18 май 2016 г.Нови курсове за следдипломна квалификация във Факултета по начална и предучилищна педагогика:
1. Методика на обучението на деца и ученици по безопасност на движението по пътищата
2. Периодично обучение. Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП


Вижте по-стари съобщения

За ФНПП

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

• ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
• НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
• МУЗИКА
• ЛОГОПЕДИЯ
• ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ